Realistisk information om LOV?


Av Katrin Östman, 05 Sep 2011

I förra veckan deltog jag i ett informationsseminarium om LOV – lagen om valfrihet – som Tillväxtverket arrangerade i Värnamo. Målgrupp var potentiella nya företagare inom service, vård eller omsorg samt kommunföreträdare från Värnamo, Gislaved, Vaggeryd och Gnosjö.

I inbjudan utlovades bl.a. att: ”LOV – lagen om valfrihetssystem öppnar nya affärsmöjligheter för dig som driver eller som planerar att starta en verksamhet inom service, vård eller omsorg.” Detta har väckt ont blod hos en del debattörer som tycker att statliga myndigheter inte ska ägna sig åt att marknadsföra privat vård- och omsorg. En fråga som jag ställde mig efter seminariet var istället hur affärsmöjligheterna egentligen ser ut för LOV-företagarna?

Ett första steg innan man startar ett företag är att undersöka marknadspotentialen. Jag har därför räknat på socialtjänststatistiken och då utgått från att LOV framförallt omfattar servicetjänster som utgör ungefär 20 procent av det totala antalet hemtjänsttimmar. Av tabellen nedan framkommer att antalet hemtjänsttimmar för servicetjänster i de aktuella kommunerna kan ge sysselsättning till mellan 5 och 18 undersköterskor som arbetar heltid. Det handlar alltså inte om någon jättemarknad som de nya företagarna ska konkurrera om – i synnerhet inte som de äldre som inte själva gör ett aktivt val kommer att få sin hemtjänst i kommunens egen regi.

Tabellen visar i fallande ordning Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo.

Antal personer med hemtjänst Antal hemtjänsttimmar Antal hemtjänsttimmar per person Antal hemtjänsttimmar
för servicetjänster
Antal undersköterskor som det finns sysselsättning för  
 
 
           
804 8 968 11 1 794 11  
163 4 004 25 801 5  
281 5 927 21 1 185 7  
680 14 902 22 2 980 18  
           
      Källa: Socialstyrelsens mängdstatistik 2011  

 

Det råder inget tvivel om att samtliga kommuner som deltog i seminariet har en ärlig ambition att stimulera till företagande i servicesektorn och ökad mångfald i hemtjänsten. Vårdföretagarna har också välkomnat LOV eftersom det är en kvalitetsreform som kan ge äldre ökat inflytande över sin egen vardag. Om reformen ska kunna bli långsiktigt hållbar är det dock viktigt att den information som ges till nya företagare är realistisk. Hemtjänstmarknaden för LOV-företag är liten och erbjuder små affärsmöjligheter. Myndighetsföreträdare och kommunföreträdare av olika slag har ett ansvar för att nyansera diskussionen om valfrihet i hemtjänst och inte utlova en mer expansiv marknad än vad det är.