Skakigt läge i Gävleborg


Av Gästbloggare, 02 Nov 2011

Valfrihetssystemen inom vård- och omsorg är en succé. Det visar så gott som samtliga utvärderingar så här långt. Privata vårdgivare har bidragit till att korta köer och skapa större tillgänglighet för patienterna samtidigt som de använder resurserna effektivt och sätter press på den offentliga vården att bli mer effektiv till samma eller bättre kvalitet.

Men det finns dock fortfarande brister när det gäller den fria konkurrensen vilket riskerar att på sikt underminera de positiva effekterna av reformen. Det gäller i synnerhet om de verksamheter som går med underskott, därför att de väljs bort av patienterna, får mångmiljonstöd för en verksamhet som inte efterfrågas.

I Gävleborg skakar det under fötterna på den offentliga vården. Epicentrum ligger i landstingsfullmäktige som beslutat om extra tillskott för att täcka underskott i den offentliga vården. Något som, lindrigt uttryckt, är högst tveksamt ur konkurrensneutralt perspektiv.

Landstingsfullmäktige i Gävleborg beslutade den 26 oktober om ett tilläggsanslag till Hälso- och Sjukvården i mångmiljonklassen. Det totala prognostiserade underskottet är idag 108 miljoner kronor för Hälso-och sjukvården, vilket innebär att de 60 miljoner kronor som skjuts till inte räcker. Om pengarna även ska gå till division primärvård, med ett budgeterat underskott på över 20 miljoner kronor, kommer Landstingsstyrelsen att besluta framgent.

Ett sådant beslut av Landstingsstyrelsen vore i strid med intentionerna i lagen om valfrihetssystem där konkurrensneutralitet ska råda mellan vårdutövarna. Primärvårdens egna verksamheter tillförs över 20 miljoner kronor för att täcka sitt underskott och detta görs genom att tillföra extra skattemedel.

Det är inte rimligt ur konkurrensneutralitetssynpunkt.

Privata vårdgivare får aldrig motsvarande möjlighet till kompensation för underskott. Där är kraven på att verksamheten ska gå runt ekonomiskt med en hög kvalitet stora.

Om primärvården skall tillföras nya resurser så bör de privata vårdaktörerna kompenseras proportionellt. Allt annat sätter konkurrensen helt ur spel.

Politikerna i Gävleborg kan bättre!

/Ulf Öfverberg