Lovisagården – en registerstjärna


Av Katrin Östman, 29 Maj 2013

Vårdföretagarnas medlemmar deltar på olika sätt i det regionala utvecklingsarbete som pågår i den nationella satsningen på en sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre. Idag uppmärksammar t.ex. Äldrecentrum i Stockholm alla som arbetar flitigt med registren med en utmärkelse. Olika verksamheter deltar och presenterar goda exempel från vardagen om hur Senior alert och Svenska palliativregistret kan förbättra det dagliga arbetet.

Lovisagården deltar på Äldrecentrums konferens Registerstjärnor och berättar om sitt arbete med vård i livets slut. På Lovisagården som ligger i Värmdö kommun bor 36 personer med demensdiagnos. Boendet arbetar sedan flera år väldigt aktivt med att förbättra den palliativa vården. Lovisagården registrerar kontinuerligt i palliativa registret och använder enkäten redan innan döden inträffar och inte bara för att rapportera in sina resultat. Om man använder enkäten i Palliativa registret aktivt redan innan döden inträffar får man också ett stöd i att införa ett systematiskt arbetssätt i den palliativa vården.

Sedan ca 5 år tillbaka arbetar Lovisagården även med metoden Liverpool Care Pathway (LCP) som kan beskrivas som en standardiserad vårdplan för patienter under livets allra sista tid. LCP har utarbetats i England inom hospicevården med syftet att sprida kunskap från den palliativa vården till andra vårdformer. 

På Äldrecentrums hemsida kan ni hitta ett kalendarium med fler utbildningar och konferenser om ”Mest sjuka äldre”.