Krav på kvalitetsledningssystem och patientsäkerhetsberättelse

Ett grundläggande krav i överenskommelsen om mest sjuka äldre är att kommunen, landstinget eller regionen dokumenterat hur riskanalys, egenkontroll och avvikelsehantering inom vård och omsorg om äldre ska bedrivas, dvs att man har ett kvalitetsledningssystem. För Vårdföretagarnas medlemmar är det ett krav i våra etiska riktlinjer.

Jag får ibland frågor från nystartade medlemsföretag om vad som krävs för att ha ett ”godkänt” kvalitetsledningssystem. Det är ju inte så enkelt att det bara är att skriva av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd eller kopiera något annat företags kvalitetsledningssystem. Kvalitetsledningssystemet behöver anpassas utifrån den egna organisationen och den egna verksamheten. Lite mer handfast vägledning för att bedöma om ert kvalitetsledningssystem uppfyller kraven finns i en mall för en GAP-analys på SKL:s hemsida. Med hjälp av GAP-analysen kan företaget få en överblick av hur väl ni uppfyller kraven i föreskriften ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9” Analysen synliggör vilka delar i ledningssystemet som finns på plats och vad som behöver utvecklas.

 När företaget börjar växa kan metoderna för t.ex. riskanalys och egenkontroll behöva vidareutvecklas. Detta kan framkomma i samband med kommunens uppföljning eller vid tillsyn. På SKL:s hemsida kan ni hitta en beskrivning av vad som menas med begreppen och på vilket sätt dessa delar kommer in det systematiska kvalitetsarbetet.

 Alla vårdgivare ska också lämna in en patientsäkerhetsberättelse varje år. På SKL:s hemsida finns en mall för patientsäkerhetsberättelsen att ladda ned.  Idén är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur vårdgivaren har arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården. Patientsäkerhetsberättelsen ska även redogöra för de resultat som uppnåtts under föregående år. Det kan till exempel handla om att de vårdrelaterade infektionerna har minskat, att vårdgivaren infört tekniska system för att få ned vårdskadorna, eller att insamlingen av data om vårdskador blivit effektivare med hjälp av nya rutiner.

Vid ett av telefonmötena om chefsstöd i arbetet med Mest sjuka äldre  framkom att utbildningarna om patientsäkerhetsberättelser är uppskattade. Vi beslutade därför att bjuda in till fler tillfällen till hösten och marknadsföra dessa bättre. Kontakta gärna Katrin Östman för mer information.