Undvika tvång och inlåsning i demensvården

· · · · ·
Av Katrin Östman, 09 Jul 2013

Äldreomsorgen har liten vana av att läsa och börja tillämpa nya forskningsrön på eget initiativ; man väntar in socialnämndens beställning. Överenskommelsen om mest sjuka äldre bygger istället på en forskningsdriven kvalitetsutveckling av vård och omsorg om mest sjuka äldre. Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens, BPSD-registret, ger stöd för personal och andra beslutsfattare att tillämpa bästa tillgängliga kunskap i demensvården. Tvång och inlåsning kan minska och demenssjukas livskvalitet kan förbättras.

Det har egentligen aldrig varit tillåtet att låsa in demenssjuka personer på särskilda boenden, men det har ändå varit praxis. Vid den nationella tillsynen efter upphävandet av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tvångs- och skyddsåtgärder framkom att 6 av 10 boenden oavsett driftsform låste dörrarna på nätterna. Den statliga utredning som Socialstyrelsen hänvisade till vid upphävande av föreskriften visade på att förekomsten av begränsningsåtgärder varierar kraftigt mellan olika boenden och att variationen i stor utsträckning kan förklaras med personalens kunskaper eller attityder, tillgång till arbetsledning, lokaler med mera. Men eftersom utredningen också ansåg att det inte är realistiskt att helt utesluta tvingande skyddsåtgärder presenterade alliansregeringen och Socialdemokraterna en lagrådsremiss som skulle ge ett särskilt lagstöd för att – i de undantagsfall där det är nödvändigt – kunna ta till tvingande skyddsåtgärder. Förslaget drogs dock snabbt tillbaka med motiveringen att det framkommit att förslaget riskerade att komma i konflikt med den positiva utvecklingen inom demensvården, och att den utvecklingen istället behöver stödjas och säkras.

Upphävandet av föreskriften möttes av kritik från såväl profession som kommunpolitiker som framhöll att upphävandet var både ekonomiskt orealistiskt och kunde bidra till otrygghet hos anhöriga. Reaktionerna är inte förvånande. Det är vanligt att anhöriga och allmänhet tror att fysiska begränsningsåtgärder är det enda sättet att skydda mot fall och olyckor. Det förekommer också att personal i äldreomsorg tror det. Det är svårt att se alternativ till de fysiska begränsningsåtgärderna och de som använder begränsningsåtgärder gör det med de demenssjukas bästa för ögonen.  Socialstyrelsen blev också häcklat i media när utredaren försökte förklara att den svenska äldreomsorgen har varit långsam att ta till sig forskning om att enkla åtgärder och utbildning kan minska behovet av begränsningsåtgärder.

Det som hänt sedan Socialstyrelsen upphävde föreskriften om begränsningsåtgärder och som bidrar till att alliansregeringen och Socialdemokraterna drog tillbaka sitt förslag är att demensboenden nu i allt större utsträckning tillämpar de åtgärder som rekommenderas i BPSD-registret. Genom införande av BPSD-registret i äldreomsorgen får personalen ett konkret och handfast stöd för att införa forskning om hur demenssjuka personer med beteendestörningar ska bemötas så att deras symptom kan lindras och begränsningsåtgärder undvikas. Flera åtgärder är mycket riktigt enkla som att avleda med kaffe eller att leda in samtalet på något annat när den demenssjuka personen vill lämna boendet för att åka hem till en make som avlidit. Men det handlar också om att ha en förståelse för att inlåsning i sig kan skapa ångest och beteendestörningar och att lugnande mediciner  i förebyggande syfte kan ge sömnsvårigheter.   

I samband med att boendet ansluter sig till BPSD-registret går all personal, inklusive enhetschef, en gemensam utbildning som team.  Det är viktigt att chefen också deltar eftersom det ofta dyker upp åtgärder som kräver ledningsbeslut. Kanske behöver schemat förändras och förhandlas med Kommunal? Enhetschefen får då ett sakligt underlag som synliggör för personalgruppen att förändringarna genomförs för att det ger kvalitet för de demenssjuka personerna. Det behöver inte uppstå missförstånd om att förändringarna inte handlar om att leverera bästa kvalitet. Men det är också viktigt att chefen deltar eftersom det kan innebära stress att upptäcka att man själv som omsorgspersonal både kan lindra och förstärka beteendestörningar.

På BPSD-registret finns utbildningar att anmäla sig till inför hösten.  För de stora företagen kan ett alternativ också vara att utbilda en egen certifierare som då kan leda egna internutbildningar. Webutbildningen  rekommenderas till alla beslutsfattare, även politiker, företagsledare och upphandlare. Äldreomsorgen är fortfarande inte professionsstyrd utan påverkas också av era uppfattningar om vad som är kvalitet.