Strategisk uppdatering i SKL:s arbete med bättre liv för mest sjuka äldre

· · ·
Av Katrin Östman, 20 Aug 2013

Nu är arbetet igång igen efter semestern. Redan förra veckan var det full fart med fortsatt planering av höstens aktiviteter. Till aktiviteter som står på agendan hör studiedagar, konferens om den nationella äldrepolitiken, fortsatt samarbete med SKL:s satsning Ledningskraft och Qulturum samt en seminarieserie för chefer i äldreomsorg i samarbete med SSR och Gothia Fortbildning.

För att få till en bestående förändring som gör att kvalitetsregistren också kan användas i det systematiska kvalitetsarbetet är det viktigt att chefer på alla nivåer är med. Om detta bl.a. handlade morgonens strategiska uppdatering i SKL:s arbete med bättre liv för sjuka äldre. Den 19 september är det en stor konferens om arbetet dit samtliga regionala team har fått möjlighet att bjuda in chefer och beslutsfattare som är viktiga för att deras arbete verkligen ska leda till en sammanhållen vård och omsorg. Landets alla socialchefer och landstingsdirektörer kommer att delta. Jag hoppas att jag också kommer att få träffa representanter för medlemsföretagen! På mötet idag framkom att det fortfarande finns några platser kvar om någon glömt att anmäla sig.

Vid den strategiska uppdateringen redogjorde Maj Rom också för nulägesbilden för hur landets alla verksamheter ligger till när det gäller prestationsmålen. Sammanfattningsvis kan sägas att regionerna är på rätt väg, men att det ändå är mycket som återstår. En viss dipp i registreringsgrad har skett under sommaren. Erfarenheter från tidigare år är detta ofta inträffar i de verksamheter där arbetssätten i kvalitetsregistren ännu inte satt sig. Vårdföretagarna följer medlemmarnas registreringsgrad i Senior Alert månadsvis. Bland våra medlemsföretag skedde en kraftig nedgång i registreringsgrad i Senior Alert under sommaren. Den ökning som vi kunde följa under hösten avstannade under våren och i juli månad var medlemsföretagen nere i samma registreringsgrad som förra sommaren. Till det positiva hör att alltfler av dem som får en riskbedömning i Senior Alert får däremot en åtgärd registrerad och en efterföljande uppföljning. Där ligger medlemsföretagen bra till.

Vid den strategiska uppdateringen informerades också om att aktiviteterna med ”Telefonkollen” genomförs som planerat, men att det ännu inte går att utläsa några effekter på indikatorn om oplanerade återinskrivningar på sjukhus. Det kan handla om att det tar tid innan åtgärden ger effekt och på analysnätverket den 5 september kommer de regionala teamen att jobba särskilt med att identifiera orsaker och eventuella andra åtgärder som krävs för att påverka den indikatorn.