Vill du lära dig mer om rättssäkerhet och god kvalitet i Äldreomsorgen?

· ·
Av Katrin Östman, 10 Sep 2013

Det kan ibland vara komplicerat att arbeta med rättssäkerhet och systematiskt kvalitetsarbete i äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen. Därför ordnar Socialstyrelsen en heldagskonferens som tar upp dessa frågor. Konferensen ges på fem olika orter under november och december. På konferensen får ni lära er mer om Lex Sarah. Socialstyrelsen konstaterade i den årliga tillsynsrapporten att anmälningarna ofta inte håller måttet. Det är vanligt att utredningarna saknar en redogörelse av de bakomliggande orsakerna till en viss händelse. Framför allt saknar utredningarna en bedömning av risken för att något liknande skulle kunna ske igen.

Konferensen tar också upp centrala områden som rör äldres rättssäkerhet och handläggning och dokumentation.  

Under hösten 2013 kommer Socialstyrelsen bland annat att publicera:  

  • meddelandeblad om författningsreglerade planer inom hälso- och sjukvård och socialtjänst
  • meddelandeblad om nya regler om folkbokföring för äldre som bor i särskilda boendeformer
  • fördjupade information om handläggning och dokumentation av ärenden inom äldreomsorgen
  • vägledning om handläggning av ärenden om trygghetslarm.

Konferensen ger också en introduktion till ÄBIC som innebär att varje individs behov beskrivs utifrån den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF).  För verksamheterna innebär modellen att information om individen hanteras lika av alla aktörer, vilket minskar risken för missförstånd. Både handläggare och utförare får stöd i att arbeta behovsinriktat och systematiskt. Verksamheterna får bättre underlag till personalplanering, verksamhetsuppföljning och kvalitetsutveckling.