Seminarieserien om en föränderlig äldreomsorg

· · ·
Av Katrin Östman, 18 Okt 2013

Många av Vårdföretagarnas medlemmar har efterfrågat tydligare besked om vad som gäller. Vad är det som förväntas genom överenskommelsen om mest sjuka äldre?

Den typ av svar som efterfrågas är inte lätta att ge eftersom vården och omsorgen om äldre är inne i en förändringsprocess som påverkar systemets olika aktörer. Statens roll i styrningen av vården och omsorgen har förändrats och det har i sin tur försatt de flesta aktörerna i rörelse. Utvecklingen driver mot ökad personcentrering och att verksamheternas resultat ges större betydelse än tidigare. Eftersom de flesta beslutsfattare tycker att utvecklingen är positiv finns det inget större intresse av att återskapa den stabilitet som tidigare präglat sektorn. Chefer i vården och omsorg kan därför behöva förhålla sig till omvärldskraven på ett annat sätt än tidigare.

Många tycker att ”alla förändringar” är svåra att hantera och förstå. Vårdföretagarna och SSR ger därför en gemensam seminarieserie  som tar fasta på förändringsprocessen. Målgruppen är i första hand chefer i äldreomsorg vars uppdrag tidigare har präglats av starkare krav på rättssäkerhet än vad som blir fallet när verksamheterna styrs mot och med resultat, men innehållet är förstås relevant även för chefer i andra branscher.  

Här kan du läsa dokumentation från det första seminariet där deltagarna också fick en introduktion till olika redskap som kan användas när man ska vara chef i en förändringsprocess. Seminariet gav också en introduktion till den systemkunskap som krävs för att kunna använda kvalitetsregister som en del i ett förbättringsarbete.