Anell visar vägar till vårdval i specialistvården

· ·
Av Gästbloggare, 28 Nov 2013

I dag presenterar professor Anders Anell sin rapport om vårdval och ersättningsmodeller i den specialiserade vården på en konferens hos SKL. Det är en förtjänstfull genomgång som Anders Anell har gjort av utmaningarna med att utveckla vårdvalssystem i specialistvården.

Anell pekar på att det finns anledning för landstingsledningarna att inför vårdval i specialistvården noga fundera igenom sina syften. Valfrihet för patienten är förstås ett grundläggande syfte, men i utformningen av ett vårdval i specialistvården finns en rad vägval för landstingsledningen att göra. Det finns inte heller några perfekta styr- och ersättningssystem, utan för- och nackdelar med alla. Anell bidrar med sin rapport till att bena upp dem och ger landstingen vägledning om olika strategiers konsekvenser.

Det gäller för landstingsledningar och beställare att veta vad de vill åstadkomma och försöka styra mot det målet. Det gäller att vara medveten om avigsidor och nackdelar med gjorda vägval och därför följa upp effekter och vara beredd att göra justeringar i systemen.

Jag tolkar Anell så att vårdval kan vara en utmärkt modell för styrning av specialistvården, så länge det finns förutsättningar och utrymme för alternativ och konkurrens. I vårt avlånga land finns landsting som inte har tillräckliga patientvolymer för vårdval på många specialistområden. Det är därför befriande att Anell, precis som Patientmaktsutredningen, inte låser sig vid landstingsgränserna. Vi vet att kvaliteten i vården skiljer sig markant mellan olika vårdgivare inom och mellan landstingen. Regionala och nationella vårdvalsystem inom vissa specialistområden är därför en väg framåt. Gemensamma vårdval över landstingsgränserna skulle inte bara öka patientmakten, utan också stärka kvaliteten i sjukvården.

Anell pekar på att patienten har starka motiv att söka information om vårdgivarnas kvalitet inför behandling i specialistvården. Vårdval i specialistvården måste därför gå hand i hand med bättre information till patienten om vårdgivares erbjudande och kvalitet. Vi vill se en fortsatt utveckling av den satsning på valfrihetsinformation via 1177.se som SKL och landstingen har inlett. Men valfriheten ställer också nya krav på personalen på vårdcentralerna. Patienten måste kunna förlita sig på att de kan hjälpa till att lotsa sina patienter i vårdvalet.

Något som är alldeles uppenbart är att olikheterna över landet i sjukvårdens struktur och styrning blir allt större. I Stockholms läns landsting finns nu ett 30-tal olika vårdval igång. I många andra landsting finns inga vårdval alls, utöver primärvården. Men på flera håll finns ändå en nyfikenhet och ett intresse att ta vara på privata vårdgivares utvecklingskraft i den specialiserade vården. Låt oss ta fasta på det.

Peter Seger,
Ordförande i Vårdföretagarnas Bransch sjukvård