Stora företag bäst på styrning och ledning i äldreomsorgen

· · · ·
Av Maria Hjalmarsson, 17 Nov 2014

Henrik Jordahl och Jannis Angelis rapport ”Att styra och leda äldreomsorg” belyser hur väl verksamhetsstyrningen fungerar bland äldreboenden i Sverige, och resultatet visar att ledning och styrning i allmänhet fungerar väl på svenska äldreboenden, och framförallt inom stora företag.

Studien utgår från tre områden; funktioner och processer, målstyrning samt incitament och personalutveckling. På en femgradig skala ligger genomsnittet för äldreomsorgen på 3,5, vilket är högre än snittet för svenska företag.

Skillnaderna mellan enskilda äldreboenden är stora, vilket tyder på att det på många håll finns utrymme för förbättringar. Spridningen är stor inom alla typer av verksamheter – kommunal, ideell samt stora och små företag. Det går dock att urskilja att stora företag har bättre ledningssystem, vilket lyser igenom inom samtliga tre områden.

Författarna har även gjort en indelning på de som i hög respektive låg grad har en fungerande verksamhetsstyrning. Bland de verksamheter som hamnar i topp är privata företag klart överrepresenterade.

Incitament och personalutveckling är det området som fått lägst omdöme och framförallt har verksamheterna signalerat att de har svårt att behålla talanger. Det är svårt att belöna personal som gör ett bra jobb och ofta ses utbildning som belöning istället för högre lön eller befordran. Utbildning i sig är viktigt för att utveckla sin personal, men det är snarare den medarbetare som är svag inom ett område som ska ges möjlighet till utbildning, än den som redan presterar bra.

Tyvärr har äldreomsorgsbranschen relativt låg lönesättning och karriärsmöjligheterna är få. Det har medfört att det är svårt att behålla personal och att attrahera ny. Alla verksamheter, avsett bransch, är ju beroende av att dra till sig och behålla bra och kompetenta medarbetare. Att branschen visar låga värden på personalutveckling är inte en överraskning, men det är oroväckande. Viljan till att jobba i branschen är låg, att framöver hitta kompetent personal till äldreomsorgen är en stor utmaning.

Jordahl och Angelis har även tittat på samband mellan kvalitet och ett gott ledningssystem samt samband med kostnader. Framförallt har de försökt göra jämförelser med Socialstyrelsens årliga brukarundersökning och Äldreguiden. De kunde inte hitta några direkta samband, men poängterar samtidigt att de kvalitetsmätningar som finns idag inte möjliggör för en rättvis jämförelse. Egentligen är det väl just denna jämförelse vi vill se. Att kunna härleda samband till god kvalitet behöver bli enklare. Vi måste därför fortsätta verka för att utveckla kvalitetsparametrar för bättre jämförelser.

Här finns rapporten i helhet.

Här går det att lyssna på Jordahl och Angelis presentation 10 oktober.